O Nas

KIS jest to Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zawartą z Gminą Miejską Kraków. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" posiada doświadczenie w prowadzeniu KIS od 2007 roku.


Jest to miejsce spotkania się osób bezrobotnych, które poszukują pracy, własnego rozwoju, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poznać osoby w podobnej sytuacji życiowej.

Uczestnictwo w KIS zawiera trzy elementy:

  1. udział w warsztatach związanych z nabywaniem umiejętności społecznych, jak komunikacja czy asertywność lub też z poszukiwaniem pracy
  2. spotkania ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym
  3. różnego rodzaju kursy edukacyjne

 

Udział w KIS, a więc wszelkie powyższe działania, jest BEZPŁATNY.

Każdy Uczestnik podpisuje kontrakt socjalny z MOPS-em, czyli taką umowę na uczestnictwo w KIS. Należy pamiętać jednak o tym, że udział‚ w KIS jest dobrowolny.

Każdy Uczestnik KIS-u spędza w Klubie ok. 10 godzin tygodniowo. Może wybrać nieograniczoną ilość zajęć i spotkań.

Uwaga! KIS „Leonardo” udziela wsparcia osobom bezrobotnym będącym mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, które spełniają zapisy art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.