Zakończone

W okresie od 1.02.2012 do 30.06.2015 Fundacja "Leonardo" prowadziła Klub Integracji Społecznej w ramach projektu "Pora na aktywność" - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Cel projektu PORA NA AKTYWNOŚĆ

Celem projektu jest usamodzielnienie klientów MOPS, w szczególności osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, osób mających problemy rodzinne, doświadczających przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, poprzez m. in. nabycie przez nich kompetencji społecznych, zawodowych i motywacji do zmiany własnej sytuacji.

Wsparcie w ramach projektu PORA NA AKTYWNOŚĆ

Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb w postaci różnorodnych instrumentów aktywnej integracji, m. in. pomocy ze strony asystenta rodzinnego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, uczestnictwie w Klubie Integracji Społecznej, warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem, pomocy doradcy zawodowego, poradnictwa prawnika, mediacji, warsztatów kluczowych kompetencji zawodowych i społecznych, terapii rodzinnej i indywidualnej, szkoleń zawodowych i kursów językowych.

Założenia projektu PORA NA AKTYWNOŚĆ

- wzrost zaradności życiowej oraz poczucia własnej wartości,

- wzbudzenie u uczestników projektu motywacji do aktywności zawodowej,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu,

- przełamywanie indywidualnych barier i zmiana postaw życiowych,

- ogranicznie izolacji społecznej.

Rekrutacja do projektu PORA NA AKTYWNOŚĆ

Aby skorzystać z pomocy w ramach projektu należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym właściwej filii MOPS - w zależności od miejsca zamieszkania. Współnie można omówić swoją sytuację życiową oraz ustalic plan pomocy. Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

 

Projekt systemowy "Pora na aktywność" realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie od czerwca 2008 roku. Na tę działalność MOPS otrzymał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

W okresie od 15 czerwca 2011 r. do 30 października 2011 r. Fundacja Leonardo

realizuje projekt Jak dobrze być kobietą.

 

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału drzemiącego w bezrobotnych kobietach, zwiększenie ich aktywności społeczno-zawodowej, a także niwelowanie negatywnych skutków bezrobocia poprzez wzmocnienie szeroko rozumianych postaw przedsiębiorczych we wszelkich podejmowanych działaniach, a szczególnie w zakresie własnego rozwoju zawodowego.

 

Adresaci projektu

Bezrobotne kobiety w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które pozostają na utrzymaniu innych osób, bądź korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Działania

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia warsztatowe oraz spotkania indywidualne.

Podczas warsztatów poruszane będą następujące zagadnienia:

  • odkrywanie własnego potencjału oraz potrzeb i oczekiwań związanych z pracą;
  • samoocena, samoakceptacja, poczucie własnej wartości, wiara w swoje możliwości, rozpoznawanie i wyrażanie własnych potrzeb, odnajdywanie swoich zasobów;
  • metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – CV i Listu motywacyjnego, skuteczna autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
  • prawo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet na rynku pracy;
  • szeroko rozumiana przedsiębiorczość - gotowość do podejmowania ryzyka, odwaga w podejmowaniu decyzji, kreatywność, poszukiwanie możliwości rozwoju;
  • różnice w funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej.

Elementem wspierającym będą warsztaty z wizażu i stylizacji, pozwalające na budowanie harmonijnego obrazu siebie i świadomego kreowania swojego wizerunku.

 

Warsztaty obejmują 44 godziny (zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 godziny przez okres 11 tygodni).

 

Ponadto dla każdej z uczestniczek przewidziano indywidualne konsultacje ze specjalistami:

  • psychologiem/coachem
  • doradcą zawodowym
  • pracownikiem socjalnym
  • wizażystką/stylistką

 

Dodatkowo każda z uczestniczek projektu, po dopełnieniu formalności do bycia uczestnikiem KIS, będzie miała możliwość korzystania z pełnej oferty Klubu Integracji Społecznej, szczególnie z kursów edukacyjnych.

 

Rekrutacja

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą telefonicznie lub osobiście do 1 lipca 2011 r. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie odbędzie rozmowę rekrutacyjną.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą wyniki przeprowadzonych rozmów. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną zaproszone kobiety spełniające kryteria do uczestnictwa w  Klubie Integracji Społecznej (osoby bezrobotne będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, które nie pobierają: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym), a w przypadku większego zainteresowania decydować będzie także kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt:

Anna Rachwał - rekrutacja

Izabela Plur - koordynacja

Tel. (0-12) 263-00-88

Klub Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo”

Kraków, ul. Krakusa 8 (Podgórze)

 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011 roku z obszaru „Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”

 

„W grupie raźniej”

Projekt realizowany był wraz z Fundacją Teatru Ludowego. Skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat. Projekt składał się z 2 modułów: warsztatów teatralno-cyrkowych oraz warsztatów społecznych. Udział w zajęciach dał możliwość nabycia nowych i ciekawych umiejętności takich jak: chodzenie na szczudłach, żonglowanie, ćwiczenie wyobraźni, ekspresja na scenie. Był również okazją do nawiązania interesujących znajomości oraz dobrej zabawy i współpracy w grupie rówieśników. Projekt był realizowany w okresie od września do listopada 2009 i zakończył się pokazem finałowym na deskach Teatru Ludowego dnia 23 listopada 2009 roku. Zadanie było finansowane przez Wojewodę Małopolskiego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań \\\"Razem bezpieczniej\\\".

„Wykreuj swoją przyszłość”

Projekt zrealizowany w ramach konkursu „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach inicjatywy konkursowej w obrębie Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Projekt realizowany był na terenie Klubu Integracji Społecznej w okresie: 01.07.2009 – 31.12.2009. W ramach projektu zrealizowano kursy: „Rękodzieło artystyczne”, „Podstawy fotografii z obróbką zdjęć”, „Obsługa biura i sekretariatu z elementami obsługi klienta\\\", „Projektowanie stron internetowych” oraz „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej”.

„50+stawiam na przedsiębiorczość”

Projekt dofinansowany z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przy City Handlowy, realizowany był w okresie: 20.04.2009 – 2.06.2009. Celem projektu było zwiększenie wśród osób w wieku 45-60 lat wiedzy o planowaniu, zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz rozwój kompetencji przedsiębiorcy, zachęcanie do porzucenia biernej postawy i do aktywności na rynku pracy, a także poprawę samooceny, wzrost zaufania do siebie, poczucia stworzenia sobie bezpieczeństwa finansowego.